Structuur van computer programma's II Opgave project ``schat''

Dirk Vermeir
Departement Informatica
Faculteit Wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel

Eerste semester academiejaar 2002-2003

Contents

1  Inleiding: ``simple chat''
2  Achtergrond: client-server
3  Achtergrond: multi-threading
4  Eisen
5  Functionele eisen schatd
    5.1  Aanroepen, configuratie
    5.2  Gebruikers
    5.3  Het schat protocol
    5.4  Formaat log file
6  Functionele eisen schat
7  Niet-functionele eisen
8  Hints
9  Vragen
10  Indienen

1  Inleiding: ``simple chat''

(Deze tekst is ook beschikbaar als een postscript bestand stru2-2002.ps. dat bvb. op wilma kan afgedrukt worden).

Schat is een eenvoudig netwerk ``chat'' systeem om meerdere gebruikers te laten communiceren via een gemeenschappelijk ``bord'' (dat enkel tekst bevat). Concreet bestaat het systeem uit een ``server'' (schatd) en een ``client'' (schat) programma. Een server proces accepteert connecties van verschillende client processen.

2  Achtergrond: client-server

De programma's maken gebruik van de normale internet protocollen en standaarden: tcp/ip,dns. Zeer summier:

Voor het netwerk aspect kan gebruik gemaakt worden van het dvnet pakket dat o.a. een klasse Socket (voor clients) en SocketServer (voor servers definieert). Omdat Socket afgeleid is van iostream is het sturen en ontvangen van gegevens via een netwerkverbinding heel makkelijk.

De directory demo bevat een volledig uitgewerkt voorbeeld van een ``echo server'', dit is een server die elke lijn gestuurd door een client terugstuurt, na de tekst te hebben omgezet naar hoofdletters.

3  Achtergrond: multi-threading

Omdat bvb. de schat client tegelijkertijd zowel moet ``luisteren'' naar het toetsenbord (voor bevelen van de gebruiker) en naar eventuele input van de server is het het eenvoudigst om deze activiteiten te implementeren via twee verschillende ``threads''1.

Voor deze toepassing volstaat het een thread te beschouwen als een proces dat zijn address space deelt met een ander proces (dit is trouwens min of meer de implementatie van threads in linux). De uitvoering van een thread wordt verder geregeld zoals voor een proces; een multi-threaded programma kan dus verschillende activiteiten gelijktijdig uitvoeren. Omdat threads dezelfde address space delen is er natuurlijk een probleem om gemeenschappelijke data structuren te beschermen tegen gelijktijdige toegang. Een simpele oplossing gebruikt daarvoor zgn. ``monitors'', dat zijn stukken code die slechts door één thread tegelijk kunnen uitgevoerd worden.

Voor ``threads'' en ``monitors'' zijn klassen beschikbaar in de dvthread bibliotheek (Java ondersteunt gelijkaardige klassen). Op die pagina staat ook een programma dat het gebruik van threads en monitors illustreert om concurrente toegang tot een gedeelde buffer te regelen voor verschillende ``reader'' en ``writer'' threads.

4  Eisen

 1. Maak eenvoudige ``chat'' server (schatd) en client (schat) programma's die voldoen aan de onderstaande functionele2 en niet-functionele3 eisen (``requirements'').
 2. Beschrijf kort uw ontwerp in een apart document; waarvan u een afdruk bezorgt aan het secretariaat van de vakgroep vóór de uiterste indiendatum.

5  Functionele eisen schatd

5.1  Aanroepen, configuratie

Het programma kan op de volgende manier opgeroepen worden

schatd naam-van-configuratie-file

wat resulteert in een daemon proces dat het ``schat protocol'' ondersteunt.

Het configuratie bestand bevat een aantal lijnen van de vorm naam=waarde waarbij naam en waarde één van de betekenissen uit tabel 1 kan hebben.

naam waarde
root paswoord server administratie
portnr nummer van de poort gebruikt door de server
logfile volledig pad naar logfile
usersfile naam bestand met gebruikers info
Table 1: Schatd configuratie elementen

Bovendien wordt een lijn die begint met het ``#'' teken beschouwd als commentaar die door het programma niet moet verwerkt worden.

5.2  Gebruikers

De ``usersfile'' bevat één lijn per gebruiker, met de volgende layout:

naam paswoord commentaar

Hier bestaan zowel naam als paswoord uit zowel letters als cijfers (de naam ``root'' kan niet gebruikt worden). De diverse elementen worden gescheiden door spaties of tabs. Het commentaar veld loopt door tot het einde van de lijn.

Bovendien wordt een lijn die begint met het ``#'' teken beschouwd als (algemene) commentaar die kan worden overgeslagen.

5.3  Het schat protocol

De server accepteert bevelen (via het netwerk) met een syntax zoals getoond in tabel 2.

bevel =join name passwd
|leave
|leave name
|stop
|write line
|who
;
Table 2: Bevelen aan de server

5.4  Formaat log file

Voor elk verzoek zal schatd precies één lijn aan de logfile toevoegen. Zo'n lijn heeft een formaat zoals ge´llustreerd in Figuur 1 (``schatd.conf'' is de naam van het configuratiebestand van de server).

2002-07-12 10:04:13 schatd.conf start
2002-07-12 11:00:10 schatd.conf fred joins
2002-07-12 11:59:13 schatd.conf fred writes> a message
...
2002-07-12 11:00:10 schatd.conf fred leaves
2002-07-12 10:04:13 schatd.conf stop

Figure 1: Voorbeeld lijnen in logfile

6  Functionele eisen schat

Het schat programma kan op de volgende manier opgeroepen worden

schat naam-van-configuratie-file

Het configuratie bestand bevat een aantal lijnen van de vorm naam=waarde waarbij naam en waarde één van de betekenissen uit tabel 3 kan hebben.

naam waarde
hostname waar schatd loopt
portnr nummer van de poort gebruikt door schatd
name gebruiker naam voor ``join'' bevel
passwd paswoord voor ``join'' bevel
Table 3: Schat configuratie elementen

Bovendien wordt een lijn die begint met het ``#'' teken beschouwd als commentaar die door het programma niet moet verwerkt worden.

De aanroep resulteert in een interactief programma dat voortdurend de output van de server toont, behalve wanneer op één van de toetsen ``w'', of ``c'' gedrukt wordt. Dan verschijnt een prompt waarna de gebruiker één lijnt tekst kan ingeven die als volgt wordt verwerkt:

Figuur 2 illustreert de output van schat (de gebruiker is ``lisa'').

/home/lisa$ schat ~/schat.config
lisa> join
jan> message-1
write: message 2
lisa> message-2
jan> message-3
jan> leave
command: leave
/home/lisa$ 

Figure 2: Voorbeeld schat sessie

7  Niet-functionele eisen

 1. Het programma moet volledig en uitsluitend in C++ geschreven worden.
 2. Het programma moet gebaseerd zijn op een object-georienteerd ontwerp, volgens de richtlijnen in hoofdstuk 11 van het handboek. Functies die langer zijn dan 30 lijnen zullen met argwaan worden bekeken.
 3. Het ontwerp moet zodanig zijn dat delen zo veel mogelijk herbruikbaar zijn. Bovendien moet het programma zo ontworpen worden dat het makkelijk kan uitgebreid worden. We denken hier bvb. aan één server die verschillende ``conversaties'' beheert waaraan gebruikers eventueel tegelijkertijd kunnen deelnemen. Het protocol zou ook kunnen uitgebreid worden zodat nieuwe conversaties kunnen opgestart worden, de status van de server en de aanwezige gebruikers kan worden opgevraagd etc.
 4. Het programma moet correct werken op wilma.
 5. Enkel de C++ (of C) standaard library en de dvnet, dvutil en dvthread bibliotheken mogen gebruikt worden. In dvutil bevinden zich diverse klassen (bvb. Date, File, Tty) en functie (bvb. make_daemon) die vermoedelijk in dit project nuttig kunnen zijn.
 6. Eigen implementaties van containers zijn niet toegestaan, enkel standaard library containers zoals map, set, vector, mogen gebruikt worden.
 7. De source (C++) bestanden dienen de suffix ``.cc'', ``.C'' of ``.cpp'' te gebruiken. De ``header files'' met declaraties dienen de suffix ``.h'' te gebruiken.
 8. Alle source bestanden, samen met een ``Makefile'', dienen zich in een directory ``structuur2/project2002'' te bevinden. De volgende reeks van bevelen zal resulteren in correct uitvoerbare programma's ``schat'' en ``schatd'' in dit directory:
  	make clean
  	rm -f schatd schat *.o
  	make all
  	
  
 9. Het programma moet robuust zijn. Dit wil zeggen dat het ook een redelijke actie moet ondernemen indien de input extreem of foutief is.

8  Hints

9  Vragen

10  Indienen

De uiterste indiendatum (de source code en Makefile worden automatisch opgehaald uit het directory $HOME/structuur2/project2002, zie punt 8 in sectie 7) is zondag 5/1/2003, 23:59. Een nette afdruk van het ontwerpdocument moet vóór die datum op het secretariaat van de vakgroep afgegeven worden. Later volgt dan een (individuele) mondeling verdediging.


Footnotes:

1 Idem dito voor de server die naar verschillende sockets tegelijk moet kunnen luisteren.

2 Functionele eisen leggen vast wat het programma moet doen.

3 Niet-functionele eisen leggen vast aan welke andere voorwaarden het programma moet voldoen, bvb. onder welk operating system het moet werken, welke programmeertalen of bibliotheken mogen gebruikt worden, etc.


Dirk Vermeir (dvermeir@vub.ac.be) [Last modified: Wed May 7 20:06:50 CEST 2003 ]