Structuur van computer programma's II Opgave project shttpd

Dirk Vermeir
Departement Informatica
Faculteit Wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel

Juni 2002

Contents

1  Inleiding: shttpd
2  Achtergrond: client-server
3  Opgave: shttpd
4  Functionele eisen shttpd
    4.1  Aanroepen, configuratie
    4.2  Het HTTP protocol
    4.3  Formaat log file
5  Niet-functionele eisen
6  Vragen
7  Indienen

1  Inleiding: shttpd

(Deze tekst is ook beschikbaar als een postscript bestand stru2-2001b.ps. dat bvb. op wilma kan afgedrukt worden).

Shttpd is een eenvoudig http server programma dat een subset van het HTTP/1.0 protocol implementeert.

2  Achtergrond: client-server

Het programma's maakt gebruik van de normale internet protocollen en standaarden: tcp/ip,dns. Zeer summier:

Voor het netwerk aspect kan gebruik gemaakt worden van het dvnet pakket dat o.a. een klasse Socket (voor clients) en SocketServer (voor servers definieert). Omdat Socket afgeleid is van iostream is het sturen en ontvangen van gegevens via een netwerkverbinding heel makkelijk.

De directory demo bevat een volledig uitgewerkt voorbeeld van een ``echo server'', dit is een server die elke lijn gestuurd door een client terugstuurt, na de tekst te hebben omgezet naar hoofdletters.

3  Opgave: shttpd

 1. Maak een eenvoudig web server programma ``shttpd'' dat voldoet aan de onderstaande functionele1 en niet-functionele2 eisen (``requirements'').
 2. Beschrijf kort uw ontwerp in een apart document; waarvan u een afdruk bezorgt aan het secretariaat van de vakgroep vóór de uiterste indiendatum.

4  Functionele eisen shttpd

4.1  Aanroepen, configuratie

Het programma kan op de volgende manier opgeroepen worden

shttpd naam-van-configuratie-file

wat resulteert in een daemon proces dat als eenvoudige webserver functioneert. Het programma kan enkel gestopt worden dmv het ``kill'' bevel.

Het configuratie bestand bevat een aantal lijnen van de vorm naam=waarde waarbij naam en waarde één van de betekenissen uit tabel 4.1 kan hebben

naam waarde
documentroot absoluut pad naar een directory waaronder de documenten die kunnen aangeboden worden zich bevinden
portnr nummer van de poort gebruikt door de server
logfile volledig pad naar logfile
typesfile volledig pad naar ``types'' bestand
Table 1: Configuratie elementen

4.2  Het HTTP protocol

4.3  Formaat log file

Voor elk verzoek wordt precies één lijn aan de logfile toegevoegd. Zo'n lijn heeft een formaat zoals ge´llustreerd in Figuur 1.

igwe.vub.ac.be - - [12/Feb/2000:13:18:49 +0100] "GET /images/openssl_ics.gif HTTP/1.0" 200 2063
134.184.65.2 - - [01/Nov/2000:15:42:44 +0100] "GET /ssl/kiesoos.cgi?rolnr=58769&stjcode=5L10021 HTTP/1.0" 302 300

Figure 1: Voorbeeld lijnen in apache logbestand

Een lijn bestaat dus uit een aantal velden gescheiden door spaties. De betekenis van de velden is als volgt:

 1. De naam of het adres van de machine van waaruit het verzoek werd gestuurd. Sommige lijnen zullen hier een domeinadres bevatten.
 2. Een niet ingevulde veld (-).
 3. Een niet ingevulde veld (-).
 4. Het tijdstip van het verzoek, tussen vierkante haken ([]).
 5. Het verzoek zelf, omringd door accenten ("). Dit verzoek bestaat zelf weer uit een aantal delen, gescheiden door spaties:
  1. Het ``werkwoord'': GET, PUT, HEAD.
  2. Een padnaam, evt. gevolgd door formuliergegevens na een vraagteken.
  3. Een aanduiding van het protocol (typisch HTTP/1.0 of HTTP/1.1).
 6. Een code die het resultaat geeft. De mogelijke codes zijn beschreven in RFC1945.
 7. Het aantal bytes dat werd teruggestuurd naar de aanvrager.

5  Niet-functionele eisen

 1. Het programma moet volledig en uitsluitend in C++ geschreven worden.
 2. Het programma moet gebaseerd zijn op een object-georienteerd ontwerp. Functies die langer zijn dan 30 lijnen zullen met argwaan worden bekeken.
 3. Het ontwerp moet zodanig zijn dat delen zo veel mogelijk herbruikbaar zijn.
 4. Het programma moet correct werken op wilma.
 5. Enkel de C++ (of C) standaard library en de dvnet en dvutil libraries mogen gebruikt worden. In dvutil bevinden zich diverse klassen (bvb Date, File) die vermoedelijk in dit project nuttig kunnen zijn.
 6. Eigen implementaties van containers zijn niet toegestaan, enkel standaard library containers zoals map, set, vector, mogen gebruikt worden.
 7. De source (C++) bestanden dienen de suffix ``.cc'', ``.C'' of ``.cpp'' te gebruiken. De ``header files'' met declaraties dienen de suffix ``.h'' te gebruiken.
 8. Alle source bestanden, samen met een ``Makefile'', dienen zich in een directory ``structuur2/project2001b'' te bevinden. De volgende reeks van bevelen zal resulteren in correct uitvoerbare programma's ``shttpd'' in dit directory:
  	make clean
  	rm -f shttpd *.o
  	make all
  	
  
 9. Het programma moet robuust zijn. Dit wil zeggen dat het ook een redelijke actie moet ondernemen indien de input extreem of foutief is.

6  Vragen

7  Indienen

De uiterste indiendatum (de source code en Makefile worden automatisch opgehaald uit het directory $HOME/structuur2/project2001b, zie punt 8 in sectie 5) is maandag 2/9/2002, 23:59.


Footnotes:

1 Functionele eisen leggen vast wat het programma moet doen.

2 Niet-functionele eisen leggen vast aan welke andere voorwaarden het programma moet voldoen, bvb. onder welk operating system het moet werken, welke programmeertalen of bibliotheken mogen gebruikt worden, etc.

3Request For Comments.


File translated from TEX by TTH, version 3.02.
On 26 Jun 2002, 09:27.