Structuur van computer programma's II\\ Opgave project ``fortunepp''

Structuur van computer programma's II
Opgave project ``fortunepp''

Dirk Vermeir
Departement Informatica
Faculteit Wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel

November 1999

Contents

1  Inleiding: fortune
2  Opgave: fortunepp
    2.1  Functionele eisen
    2.2  Niet-functionele eisen
3  Ontwerp hints
4  Test data
5  Optionele uitbreidingen
6  Vragen
7  Indienen

1  Inleiding: fortune

(Deze tekst is ook beschikbaar als een postscript bestand stru2-1999.ps. dat bvb. op weny kan afgedrukt worden).

Fortune is een unix/linux programma dat aangeroepen wordt dmv een bevel

fortune

waarop het programma een willekeurig citaat uit een gegeven verzameling van citaten op de de ``standard output'' zal schrijven.

Een vb. citaat:

To err is human - but it feels divine.
- Mae West

2  Opgave: fortunepp

Maak een programma ``fortunepp'' in C++ dat voldoet aan de onderstaande functionele1 en niet-functionele2 eisen (``requirements'').

Een demo versie van fortunepp is beschikbaar.

2.1  Functionele eisen

Het programma kan op 2 manieren opgeroepen worden

 1. fortunepp -i outputfile inputfile..

  Dit noemen we de ``index'' functie van het programma. In dit geval accepteert het programma dus minstens 2 (mogelijks meer) argumenten:

  Het programma zal dan een ``index structuur'' (zie sectie 3) opbouwen voor alle citaten die in de diverse input files voorkomen. Bovendien zal het programma die structuur wegschrijven op de output file.

  De structuur van de input files is eenvoudig: het zijn tekst files met citaten waarbij citaten worden beëindigd door een lijn met in de eerste positie een percent (``%'') teken.

  Hieronder een stukje van een mogelijke input file:

  A banker is a fellow who lends you his umbrella when
  the sun is shining and wants it back the minute it
  begins to rain.
  	-- Mark Twain
  %
  A classic is something that everyone wants to have read
  and nobody wants to read.
  	-- Mark Twain, "The Disappearance of Literature"
  %
  A horse! A horse! My kingdom for a horse!
  	-- Wm. Shakespeare, "Henry VI"
  %
  A hundred years from now it is very likely that [of Twain's 
  works] "The Jumping Frog" alone will be remembered.
  -- Harry Thurston Peck (Editor of "The Bookman"), January 1901.
  %
  A is for Apple.
  	-- Hester Pryne
  %
  A kind of Batman of contemporary letters.
  	-- Philip Larkin on Anthony Burgess
  %
  A light wife doth make a heavy husband.
  	-- Wm. Shakespeare, "The Merchant of Venice"
  %
  

  De index structuur zal het makkelijk maken om, uitgaande van een woord, alle citaten terug te vinden waarin dat woord voorkomt.

 2. fortunepp indexfile zinsnede..

  Dit noemen we de ``query'' versie van het programma. In dit geval accepteert het programma dus 1 of meer argumenten.

  Het eerste argument is de naam van een bestand dat een index bevat zoals aangemaakt door de ``index'' versie van het programma.

  De volgende argumenten zijn van een van de volgende vormen:

  Het programma zal dan een willekeurig citaat teruggeven dat alle woorden bevat die voorkomen in een van de opgegeven zinsneden. Bovendien zal, voor elk zin argument het citaat de woorden in de zin bevatten, in de zelfde volgorde en zonder andere tussenliggende woorden.

  Bvb. kan voor het bevel

  fortunepp myindex divine "mae west"
  (waarbij myindex een eerder aangemaakte index file is) het voorbeeld citaat uit sectie 1 worden getoond.

2.2  Niet-functionele eisen

 1. Het programma moet volledig en uitsluitend in C++ geschreven worden.
 2. Het programma moet correct werken op wendy.
 3. Enkel de C++ (of C) standaard library mag gebruikt worden.
 4. Eigen implementaties van containers zijn niet toegestaan, enkel standaard library containers zoals map, set, vector, mogen gebruikt worden.
 5. Het gebruik van expliciete pointers moet zoveel mogelijk vermeden worden.
 6. De query versie van het programma moet zoveel mogelijk gebruik maken van de informatie in de index file die door de ``index'' versie wordt aangemaakt.
 7. Het programma mag geen ``ingebouwde'' file namen of citaten bevatten.
 8. De source (C++) bestanden dienen de suffix ``.cc'', ``.C'' of ``.cpp'' te gebruiken. De ``header files'' met declaraties dienen de suffix ``.h'' te gebruiken.
 9. Alle source bestanden alsook een ``Makefile'' dienen zich in een directory ``structuur2/project99'' te bevinden. De volgende reeks van bevelen zal resulteren in een correct uitvoerbaar programma ``fortunepp'' in dit directory:
  	make clean
  	rm -f fortunepp *.o
  	make fortunepp
  	
 10. U kunt zelf een geschikte definitie van ``woord'' bepalen. Deze definitie mag niet minder gesofistikeerd zijn dan de volgende.

  Een woord bestaat enkel uit alphabetische tekens (d.w.z. letters). Om een woord in een tekst te herkennen volstaat het te zoeken naar het eerste alphabetische teken en daar alle volgende tekens aan toe te voegen tot er een niet-alphabetisch teken wordt gevonden of tot het einde van de tekst is bereikt.

 11. Voor de indexering en zoek operaties zullen alle woorden naar kleine letters worden geconverteerd. B.v.b. zal
  fortunepp myindex DIVINE "Mae West"
  precies hetzelfde effect hebben als
  fortunepp myindex divine "mae west"

3  Ontwerp hints

 1. Een file in unix wordt beschouwd als een rij van bytes. Door middel van functies zoals

  ifstream::seekg(unsigned long)

  kan een open ``file stream'' (fstream) op een willekeurige positie gepositioneerd worden.
  Omgekeerd kan je de ``huidige positie'' in een open ifstream opvragen d.m.v. de functie

  unsigned long ifstream::tellg()

  Een bepaald aantal bytes inlezen kan door de functie

  ifstream::read(char* buffer,unsigned long size).

  Het volgende programma leest bytes 100..299 uit file ``input.txt''.

  #include    <fstream>
  int
  main(int argc,char*argv[]) {
  const char*   ifnm = "input.txt";
  
  ifstream     ifile(ifnm);
  
  if (!ifile) {
      cerr << "Error: cannot open " << ifnm << endl;
      exit(1);
      }
  
  const int    START = 100;
  const int    BUFSIZE = 200;
  char       buf[BUFSIZE];
  
  ifile.seekg(START);
  
  if (!ifile) {
      cerr << "Error: cannot seek to "
         << START << endl;
      exit(2);
      }
  
  ifile.read(buf,BUFSIZE);
  
  if (!ifile) {
      cerr << "Error: cannot read " 
         << BUFSIZE << " bytes" << endl;
      exit(3);
      }
  
  }
  	

  Meer informaties over filestreams in [Stroustrup97].

 2. Een citaat kan geidentificeerd worden door

 3. De geschatte grootte van het programma is circa 500 lijnen (of minder), inclusief header files.
 4. Door de werking van de shell (zie ``Unix for beginners'') zal, in de query versie, elke zinsnede een apart argument van het programma vormen, waarbij de aanhalingstekens (") door de shell verwijderd werden.

  Bvb. zal bij het bevel

  fortunepp myindex divine "Mae West"
  gelden dat (de namen zijn zoals in de voorbeelden gezien in de cursus):

4  Test data

Een aantal files met (samen zo'n 12000) citaten bevinden zich in het wendy directory
/export/home3/staff/dvermeir/citaten
Men kan deze files gebruiken om te testen.

Een goede test is bvb

fortunepp -i myindex /export/home3/staff/dvermeir/citaten/*
die alle vb files in /export/home3/staff/dvermeir/citaten zal indexeren. Dit kan dan gevolgd worden door
fortunepp myindex divine "mae west"

5  Optionele uitbreidingen

De volgende uitbreidingen zijn optioneel; uiteraard zal het goed implementeren van een uitbreiding passend geapprecieerd worden. Je kan ook een eigen uitbreiding voorstellen.

 1. Voorzie een ``-a'' optie die, in plaats van een willekeurig citaat te tonen dat aan de voorwaarden voldoet, alle citaten toont die aan de voorwaarden voldoen.
 2. Maak een ``cgi'' programma van ``fortunepp''. Hiervoor mag je evt. een perl of bash script gebruiken dat zelf weer het ``fortunepp'' programma aanroept.

6  Vragen

Zoals steeds kan je vragen sturen naar structuur2@tinf.vub.ac.be.

7  Indienen

De uiterste indiendatum (de source code en Makefile wordt automatisch opgehaald uit het directory $HOME/structuur2/project99, zie punt 9 in sectie 2.2) is 25 februari 2000, 23:59.

Footnotes:

1 Functionele eisen leggen vast wat het programma moet doen.

2 Niet-functionele eisen leggen vast aan welke andere voorwaarden het programma moet voldoen, bvb. onder welk operating system het moet werken, welke programmeertalen of bibliotheken mogen gebruikt worden, etc.


File translated from TEX by TTH, version 2.32.
On 29 Nov 1999, 14:18.